OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 1422 од 26.12.2016.године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за јавну набавку електричне енергије , Директор Основне школе „Бора Станковић“ из Београда, ул. Паунова  бр.19 а, доноси 


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Powered by Blogger.