OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка  јавне набавке број 1/2016 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, припремљена је:


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

набавка добара - електричне енергије  / преузми /

јавна набавка мале вредности  / преузми /

број 1/2016


Powered by Blogger.