OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Чувари природеОсновни циљ овог предмета је развијање еколошке свести, буђење љубави према природи и живтном окружењу и формирање еколошки пожељног понашања. 

Ученици самостално и уз помоћ наставника израђују одељенске плакате и паное. 

Садржаји програма су: 
животна средина, природне појаве, загађивање животне средине, заштита животне средине.Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици:

- развијају образовање за заштиту животне средине;
- развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем;
- развијају здрав однос према себи и другима;
- умеју да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота;
- примењују рационално коришћење природних ресурса;
- препознају изворе загађивања и уочавају последице;
- стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;
- развијају радозналост, активно учествовање и одговорност;
- поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе и биодиверзитета.
Powered by Blogger.