OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Ликовна култура


Ликовна култура

Циљ наставе ликовне културе у основном образовању и васпитању јесте подстицање и развијање стваралачког мишљења и овладавање визуелним вештинама и визуелним језиком.

Уџбеници ликовне културе представљу креативни водич кроз наставни процес. Уџбеник комплексно, истраживачки и проблемски уводи нове појмове и садржаје, а притом максимално уважава индивидуалност и слободу изражавања и наставника и ученика. Обавезни садржаји се реализују тако да никога не спутавају и да свако дете има прилику да буде оно што заиста јесте, да слободно ствара и исказује своје мишљење.

Методички је тако обликован да ученик може сам да га користи и трага за решењима.


Задаци ликовне културе:
 • развијање способности ученика за опажање квалитета ликовних елемената
 • стицање услова да ученици на часовима користе различите технике и средства, да упознају њихова визуелна и ликовна својства
 • развијање способности за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности
 • развијање свестране личности
 • формирање моралних и естетских односа
 • развијање интелектуалних способности
 • развијање стваралачке фантазије
 • развијање потребе за естетским доживљавањем


Наставне методе:
 • Вербално-текстуалне методе (монолошка метода, дијалошка метода, метода рада са текстом); 
 • Илустративно-демонстративне методе; 
 • Експериментално-практичне методе; 
 • Откривачка метода (хеуристички метод); 
 • Проблемска метода.

Корелација са другим предметима:
 • Музичка култура; 
 • Српски језик и књижевност; 
 • Историја; 
 • Биологија; 
 • Физика; 
 • Хемија; 
 • Математика; 
 • Рачунарство и информатика.

Вредновање и оцењивање:

У настави ликовне културе оцењује се активност ученика, процес рада и постигнути
напредак, а вреднује и самовреднује резултат рада.


Ликовна уметност (пластична уметност, просторна уметност) је уметност која као облик комуникације користи ликовни језик. Она је део општег света уметности којем припада још: књижевност, музика, плес, глума, филм, и остале уметности.

Док се књижевност изражава помоћу речи, музика помоћу звука, плес покретом, ликовна уметност  се изражава облицима (линијом, бојом и волуменом). Облик – лик, отуда тој уметности и име. Има и други назив - пластична уметности (наглашава опипљивост ових уметности), а још их зову и просторне уметности (чиме се наглашава да се ликовне уметности изражавају у простору, за разлику нпр. музике која се изражава у времену).

Ликовни облици имају свој смисао који се може прочитати познавањем ликовног језика. Ликовни језик се може спознати делом рационално (умно), а делом ликовном интуицијом. Структуру ликовног језика не чине слова, речи, као у конвенционалном језику, него ликовни елементи:


Композиција опет има своје елементе по којима се ликовни елементи слажу у складну целину. Ликовне уметности према средствима изражавања делимо на: цртеж, графику и сликарство (које су везане за површине) и скулптуру и архитектуру (које су у простору).

Поред ових постоје самосталне људске делатности које су уско везане за ликове уметности као:
 • Урбанизам
 • Примењена уметност
 • Дизајн
 • Фотографија
 • Филм
 • Визуелна уметност


Powered by Blogger.