OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Техничко и информатичко образовањеЦиљеви наставе техничког и информатичког образовања је да доприноси: техничко-технолошком васпитању и образовању ученика; формирање  стваралачке личности; стицање основних техничко технолошких знања, умења и вештина и оспособљавању за љихову примену у учењу, раду и свакодневном животу; стицању радних навика; развијању

интересовања и способности за техничко стваралаштво и проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничко технолошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаја на развој друштва.


СВЕ НАУКЕ НАЛАЗЕ ПРИМЕНУ У ТЕХНИЦИ

Задаци наставе техничког образовања су да :

- помаже схватању законитости природних и техничких наука,

- даје претпоставку за свесну примену науке у техници ,технологији и другим облицима друштвено корисног рада,

- помажу развоју стваралачког и критичког мишљења,

- помажу развоју општих техничких склоности и способности,

- помаже савладавању основних принципа руковања различитим средствима рада ,објектима технике и управљања технолошким процесима,

- развија прцизност у раду ,упорност и истрајност приликом решавања задатака ,

- стекну радне навике и оспособе се за међусобну сарадњу и тимски рад,

- навикну на правилну примену одговарајућих мера заштите на раду и стичу знања о потреби заштите радне и животне средине,

- помажу избору струке и занимања.


Поштујући све ове програмске циљеве и задатке ,заједничким радом ученика и наставника , остварили смо запажане резултате у учењу и на такмичењима.

Изнедрили смо цењене стручњаке на Техничким факултетима како у земљи , тако и у иностранству.

Умели смо да уочимо да је у сваком зрну могућност класа и да то на прави начин однегујемо. На такмичењима су наши ученици успешно репрезентовали школу , освајајући прва места од општинског до републичког.


Поред редовне наставе активности настава техничког образовања остварују се и кроз секције: архитектуру и грађевинарство, енергетику, машинску технику, видео технику, мултидисциплинарну технику, електротехнику, информатику у служби технике и технологије, авио, бродо, ауто-мото и ракетно моделарство.

Наша школа је три пута била организатор општинског такмичења КТМ.

Човек је радно и стваралачко биће, које се суочава са сталним променама поготово у област знања које води даље ка новом приступу према образовању и васпитању. Знање постаје капитал. Људи као носиоци знања су богатсво које постаје све скупље.


Powered by Blogger.