OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Математика


Реч математика потиче од грчког (матема) што значи наука, знање или учење.

Историјски, математика се развила из потребе да се обављају прорачуни у трговини, врше мерења земљишта и предвиђају астрономски догађаји.

Математика је веома широка област науке и тешко је прецизно одредити њене границе. Она је најопштија наука.

Математика је неопходна свима. Немогуће је наћи делатност која не захтева основна математичка знања и вештине. У свакодневном животу у коме технологија и економија постају све значанији елементи, без математике се више не може. Математику не можемо третирати другачије него као заједнички језик свих наука, технологије и било каквог пословања.

Математика помаже развоју логичког приступа процедурама и аргументима, помаже уочавању правилности и развија способности за рачунање, процену и логичко расуђивање.


НЕМА НИ ЈЕДНЕ ГРАНЕ МАТЕМАТИКЕ, МА КАКО ОНА БИЛА АПСТРАКТНА, КОЈА СЕ ЈЕДНОГ ДАНА НЕЋЕ МОЋИ ПРИМЕНИТИ НА ПОЈАВЕ СТВАРНОГ СВЕТА. (Николај Лобачевски)

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да:
- оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;
- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима;
- развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;
- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву;
- оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе;
- представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;
- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

Задаци наставе математике јесу:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани;
- нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања квалитета живота;
- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим подручјима људске делатности (математичко модело-вање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења;
- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости;
- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција;
- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа;
- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких
наука;
- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су:
систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и
смисао за самостални рад;
- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.

Powered by Blogger.