OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Обавештење члановима савета родитеља


Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/2017 до 2018/2019. године реализује се у складу са чланом 33. и 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

Чланови савета родитеља обавештавају се о следећем, како би они упознали остале родитеље ученика: 


1. На сајту Министарства је објављена листа одобрених уџбеника на основу које ће се вршити избор уџбеника који ће ученици користити наредне три школске године. 

Листа садржи цену и број страна уџбеника.
Листа одобрених уџбеника је доступна на интернет страницама:


  opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php


На овај начин родитељи могу да изврше увид у све пријављене уџбенике.


2. Листа школа у којима се налазе примерци уџбеника који стоје на располагању наставницима и представницима родитеља истакнута је на огласној табли школе. 


3. Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе, узимајући у обзир податке добијене од родитеља. 


4. Издавачу је забрањено да учини,а школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон и репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику. 

Под овим се не сматра представљање уџбеника у оквиру једног радног дана у просторијама школе,бесплатни примерци уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника и репрезентације мале вредности(оловке календари,блокови за писање). 


5. Школа може, без накнаде, да помогне у обезбеђивању свих изабраних уџбеника, уколико се тиме родитељима олакшава прибављање потребних уџбеника. Управа школе
март, 2016.год.


Powered by Blogger.