OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕНа основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015),(даље: Закон), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца(Сл. гл.РС бр.106/13) (даље: подзаконски акт), и  члана 85. став 1.тачка 1. Статута ОШ Бора Станковић“.Београд,(бр.1110-2 од 25.12.2013.год.) Школски одбор на седници одржаној  дана 21.01.2016. године доноси 

Powered by Blogger.