OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Јавни ПОЗИВ бр 1/2015


На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) , наручилац Основна школа „Бора Станковић“ ,ул. Паунова бр.19 а , Београд, објављује 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  , ЈН.БР. 1/2015
Powered by Blogger.