OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Градивне именице
ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ  - ПРИКАЗ ЧАСА  -

ШКОЛСКА 2013/14  ГОДИНА - ОДЕЉЕЊЕ  IV/1


ЦИЉЕВИ ЧАСА


Општи циљ:

Научити ученике шта су градивне именице, када и како се користе, штаозначавају. Извршити систематизацију знања о именицама, њиховом појму и врстама.


Специфични циљеви:

· оспособљавање ученика за разумевање нове врсте именица и њиховапримена у свакодневном животу

· оспособљавање ученика за самообразовање

· развијање интересовања за матерњи језик

· развијање стваралачке способности

· покретање мисаоне активности ученика

· богаћење активног речникаМЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА

Наставне методе: дијалошка, учење путемоткрића, дедуктивна,аналитичко-синтетичка, стваралачко учење.

Облици рада: индивидуални, групни, колективни, рад у пару.УСАГЛАШЕНОСТ С НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ

У трећем разреду ученици уче о именицама као врстама речи које секористе у нашем говору (властите и заједничке именице), ове године се упознају са остале две групе именица – збирне и градивне. У четвртом разреду радимо на продубљивању стеченог знања, понављамо наученои учимо ново градиво.

*   *   *   *   *   *


ТЕСТ ЗНАЊА – ИМЕНИЦЕ

1.Размисли и заокружи слово испред тачаног одговора:

а) Именице су речи које означавају само имена бићаб) Именице су рачи које означавају само имена предметав) Именице су речи које означавају имена села и градоваг) Именице су речи које означавају имена бића, предмета, природних појава

2. Именице смо поделили на :
________________________
________________________
________________________
________________________

3. Упиши одговарајућу заједничку или збирну именицу.

Газили смо суво ______________ у парку.
Ветар је њихао голе ______________ кестена.
____________ је главни град Србије.
_____________ је пиће без укуса, мириса и боје.

4. Попуни таблицу.

заједничке именице у једнини
заједничке именице у множини
збирне именице
листгроздовипруће

5. Допуни реченице одговарајућим градивним именицама.

а) Сашила је балску хаљину од__________________ .
б) Мирко је у шуми направио кућу од ________________ .
в) Од ______________ ће Станко направити накит.

6. Издвој именице из реченица:

Марта је припремила уље и шећер за колаче. Бака ће доћи из Силбаша чим нахрани јагњад и телад .

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ ____________________, ___________________
ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ      ____________________, ___________________
ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ                     _______________________, ______________________ 
ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ      ____________________, ___________________.Текст и фотографије:
БИЉАНА ШАРЧЕВ 

Powered by Blogger.