OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

OШ "БОРА СТАНКОВИЋ" БЕОГРАД

Календар рада основне школе за 2017/18. годинуТабеларни преглед календара образовно-васпитног
рада основних школа за школску 2017/18. годину


Основно образовање и васпитање


Основно образовање и васпитање је обавезно у трајању од осам година. 
Остварује се кроз два образовна циклуса: први од 1. до 4. разреда, организован кроз разредно-предметну наставу, и други циклус од 5. до 8. разреда кроз предметну наставу.

Носиоци основног образовања и васпитања су основне школе.
Основна школа остварује школски програм, а може да остварује и:
- индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју
- индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изводи настава
- школски програм за музичко и балетско образовање
- школски програм за образовање одраслих
- васпитни програм за ученике у школи са домом
- друге програме, у складу са законом


Општи принципи система образовања и васпитања
Систем образовања и васпитања обезбеђује за сву децу, ученике и одрасле:

једнако правo и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама;

квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама детета, ученика и одраслог;

oбразовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог;

усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;

једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог живота;

оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за коју се припремају.

Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и:
ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања;

разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању;
ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег учинка;

отвореност према педагошким и организационим иновацијама.

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:
правовременом укључивању у предшколско васпитање и образовање;
адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и васпитања;

могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и установама, као и идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, као будућег научног потенцијала;

могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и инвалидитетом, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица смештена у установe социјалне заштите, болесна деца и ученици – остварују право на образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења;

остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских права.


* * * * * 


Powered by Blogger.